Reglement

REGLEMENT WTC CYCLING TEAM VANDENABEELE


Ritten.
De club heeft de firma Vandenabeele, Kortrijkstraat 174 te Ingelmunster, als de plaats van vertrek. Dat is tevens de plaats van aankomst, tenzij voorafgaand anders beslist.
Ieder lid dient zich in geval van deelname aan een cluborganisatie vooraf aangemeld te hebben door inschrijving.
Alle clubuitstappen worden ondergebracht in 1 categorie.
Het tempo wordt aangegeven door de aangestelde kopmannen, een tempo rond 24 km/h en een max afstand van ongeveer 75 km wordt vooropgesteld.

Lidmaatschap.
Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt toegelaten, mits aan minstens een van volgende voorwaarden is voldaan en de leeftijd van 13 jaar bereikt tijdens het seizoen.
de kandidaat is (ex)werknemer bij Vandenabeele nv te Ingelmunster.
de kandidaat is gepensioneerd werknemer van Vandenabeele nv te Ingelmunster.
de kandidaat is gezinslid of familielid van bovenstaande.
de kandidaat is aangebracht door bovenstaande.
Elke persoon die zich aansluit, wordt geacht het clubreglement te kennen en na te leven.
Als bevestiging hiervan wordt gevraagd het reglement te ondertekenen.
Voor minderjarigen moet een wettelijke voogd het reglement ondertekenen.
Ieder nieuw lid kan en mag 3 ritten meerijden vooraleer hij zich aansluit.

Verkeersreglement (wegcode art. 43 is strikt van toepassing).
Het lid is ertoe gehouden de spelregels na te leven en zich onderweg niet te laten verleiden door competitiedrift. De wegcode dient steeds strikt te worden nageleefd.
Elk lid zal steeds blijk geven van tucht en zin hebben voor fair play in het algemeen, en in het bijzonder ten einde zijn clubgenoten en de andere weggebruikers niet in moeilijkheden te brengen en de taak van de clubkapiteins te vergemakkelijken.
Elk lid dient over een fiets en reservematerieel in goede staat te beschikken.
Wielertoeristen die in een groep van minstens 15 tot hooguit 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen; zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven (wegcode art. 43 bis.2.1. wielertoerisme in groep).
Wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden, mogen alleen van de rechter rijstrook gebruik maken. Indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is, mogen zij niet meer dan de breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen (wegcode art. 43 bis. 4. wielertoerisme in groep).
Wielertoeristen die de rijbaan volgen mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het niet mogelijk is om te kruisen. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig (wegcode art. 43.2).
Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers is, moeten de fietsers die zich op het fietspad bevinden, deze gebruiken (wegcode art. 43.3).
De fietshelm is verplicht.
Er wordt vertrokken als iedereen klaar is, inclusief de eventuele volgwagen.
Bij aankomst aan blijft de groep samen. Er wordt dus ook niet gespurt. Eventuele politieboetes voor verkeersovertredingen worden door de desbetreffende wielertoeristen of chauffeur zelf gedragen.

Lidgeld.
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en voorgelegd aan de leden in de voorziene vergadering ter goedkeuring.
Aan wie zijn inschrijving te laat betaalt, wordt een extra bedrag aangerekend. Alle leden die het lidgeld voor het volgende seizoen niet betaalden voor 15 december worden beschouwd als uittredend. Aansluitingen en heraansluitingen kosten na 15 december € 5 extra!
Voor nieuwe leden wordt als instap een hoger bedrag gevraagd en dit voor de kledij.
Dit bedrag kan door hen terugverdiend worden. Bij 70% deelname aan de activiteiten in de clubuitrusting en dit tot er door de club een nieuwe kledijset wordt besteld, met een maximum van € 20,00 per seizoen , over maximaal 4 seizoenen, jaar van aansluiting niet meegerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de inschrijving voor het jaar erop.
Via een brief of e-mail wordt meegedeeld wat de tarieven zijn. Het lidgeld kan enkel betaald worden door overschrijving of storting op rekeningnummer: BE54 7370 4388 8297

Kledij
Elk lid dient om publicitaire redenen bij elke rit steeds de clubkledij te dragen. Regenvest of andere kledij die de officiële kledij afschermt, is niet toegelaten tijdens de clubritten.
Elk nieuw lid krijgt zijn kledij na betaling van het lidgeld en het extra bedrag voor de kledij. De kledij kan pas verkregen worden na bestelling tenzij ze direct uit voorraad beschikbaar is.
Wanneer een clublid schade oploopt aan kledij bij een rit buiten de clubkalender kan hij enkel nieuwe kledij krijgen mits betaling van de waarde van de kledij.
Kledij mag niet doorverkocht worden aan derden.
De minimum kledij bestaat uit :
Trui korte mouw
Trui lange mouw
Broek kort
Broek lang
Bijkomende kledij kan besteld worden volgens lijst op aanvraag bij het bestuur.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een doorzichtige regenvest aan te kopen van BioRacer.

Verzekering.
Ieder lid moet verzekerd zijn bij de “Vlaamse wielerbond” of “wielerbond Vlaanderen”. Prijs : 30,00 € individueel 35,00€ gezin.
Ieder lid moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij zich individueel extra laat verzekeren voor lichamelijke ongevallen, eventueel een dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid en/of een opleg voor medische kosten.
Het bestuur, baankapitein en wegkapitein zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Wegkapitein
Alle eigen ritten worden gereden onder leiding van een wegkapitein. Deze wordt aangesteld door het bestuur.
De taak van wegkapitein bestaat er in een gemoedelijk tempo aan te geven zodat iedereen op een verantwoorde manier kan meefietsen alsook de groep in ordentelijke en veilige wijze te leiden. Er wordt dan ook verwacht van de leden dat ze de wegkapitein vooraan laten fietsen zodat hij zijn taak kan uitvoeren.
De wegkapitein duidt de weg aan die moet gevolgd worden. Bij afwezigheid wordt een vervanger aangesteld door het bestuur. Bij uitgestippelde ritten worden vanzelfsprekend de aanduidingen gevolgd.
Een geprogrammeerde rit kan zowel voor als tijdens de rit gewijzigd worden, bv. bij slecht weer.

Pech
Bij pech wordt door alle deelnemers halt gehouden. Een handje toesteken waar nodig is altijd welkom.
Ieder lid wordt verondersteld steeds in de mogelijkheid te verkeren om een lekke band te repareren.
Gebruikt materiaal van derden (bv. binnenband) wordt betaald of teruggegeven.
Het lid dat het slachtoffer is geworden van een ongeval per fiets, is verplicht binnen 10 dagen de vereiste inlichtingen aan de betrokken verzekeringsmaatschappij te bezorgen wil het van de onderschreven verzekeringsvoorwaarden genieten.

Agenda
Er is een website aangemaakt www.cyclingteamvandenabeele.be
Daar vindt men het rittenschema en andere informatie.

Reglement volgwagen

De eigen ritten worden eventueel gevolgd door een wagen.
De volgwagen wordt bestuurd door voorzien persoon aangeduid door het bestuur.

Wie met de volgwagen rijdt, doet dit onbezoldigd en is verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen.

Het reglement blijft van kracht zolang er geen nieuwe uitgave komt of bijzonderheden worden meegedeeld door het bestuur.

Cyclinteamvandenabeele doet het nodige ivm. de General Data Protection Regulation die in werking trad vanaf 25.05.2018.  Via deze link kan je de privacy verklaring nalezen